Projektledning (typisk projektbudget 5 - 100 miljoner)

I många projekt pågår en intern process under lång tid (ibland flera år) innan ett genomförandebeslut tas. Då sätts ofta också en dag för när projektet ska vara klart - ofta utifrån den egna verksamheten - inte utifrån projektets omfattning eller komplexitet.

En förutsättning för ett framgångsrikt projekt är en tidplan baserad på projektets förutsättningar. Att projektledaren och beställaren har samma bild av projektmålen och de övergripande metoderna för genomförandet är en förutsättning för ett lyckat projekt.

Projektledaren har det övergripande ansvaret för projektet. I större uppdrag upprättas en projektledningsorganisation med flera personer - detta sker i samarbete med andra associerade företag.


Byggledning (typisk projektbudget 2 - 50 miljoner)

Med byggledning menas att företräda byggherren gentemot entreprenören under produktionsskedet. Det ställer krav på teknisk kunskap om byggprocessen och förmåga att kunna ta snabba beslut.

För att kunna säkerställa ett bra slutresultat och inte förlora projekterade funktioner (dvs uppnå planerad kvalitet) är det viktigt att byggledaren har förståelse för komplexiteten i projektet - snabba lösningar på plats kan medföra svårlösta följdproblem. Ett proaktivt samspel med såväl entreprenör som projektörer är alltid att föredra.


Kontrollansvar (typisk projektbudget 5 - 500 miljoner)

Den kontrollansvarige* (KA enligt PBL) har till uppgift att säkerställa att myndigheternas krav uppfylls. Detta sker genom att KA kontrollerar att projektörer och entreprenörer utfört sitt arbete enligt vad som framgår av deras egenkontroll. Vidare så ska KA följa projekteringen och produktionen och notera avvikelser.

* Tidigare kallades det kvalitetsansvarig, men det har ersatts med kontrollansvarig sedan 2 maj 2011.